qq对战平台官网_天天斗地主

插曲

狂欢过后就是落寞的独语,
小尘埃飘落无声、谁曾在意?

一段过往之所以为过往、是包含了过去与往事,
过去回不去、往事也只能缅怀,

曾经美好、曾经友好、曾经有很多曾经, 五个水果
西瓜、芒果、柳丁、榴连、芭乐
选一个
测内心深层的你(你)
~~
~~
~~
~~

~~
~~
~~
~~
~~
~~
~~我记得我去年收到一个超瞎 董氏基金会与 【qq对战平台官网/文/翁祯霞】 4.放水淹过排骨,盖锅炖。

                             西   北   东
           火                北   水   北                             土
        ↗    ↘               金    土                           ↗    ↘
      木   生   土    兑 西 金    ⊙    木 东 震   木   剋   水
       ↖      ↙     泽       土    木       雷             ↖      ↙
        水 ← 金             西   火   东                    金 ← 火
                             南   南   南
                           坤     离     巽
                           地     火     风

【八卦五行】
卦象:  乾为天、兑为泽、离为火、震为雷、巽为风、坎为水、艮为山、坤为地
              ───    ─  ─    ───     ─  ─     ───    ─  ─      ───     ─  ─
卦形:  ───    ───   ─  ─     ─  ─      ───    ───    ─  ─      ─  ─
              ───   ───    ───  ───     ─  ─      ─  ─     ─  ─       ─  ─
卦诀:  乾三连、兑上缺、离中虚、震仰盂、巽下断、坎中满、艮覆碗、坤六断
卦性:   属金    属金    属火    属木    属木    属水    属土    属土
卦方:   西北    西方    南方    东方    东南    北方    东北    西南

【五行相生】
木生火:木(材)燃烧产生火→木生火
火生土:火燃烧之后产生灰烬即为土→火生土
土生金:土石中可以提炼金属→土生金
金生水:金属燃烧熔化后会产生水→金生水
水生木:水可以灌溉、滋养树木→水生木

【五行相剋】
木剋土:树木由土中长出(破土而出)→木剋土
土剋水:土可以吸收水份(兵来将挡,

Comments are closed.